"The question of whether computers can think is like the question of whether submarines can swim." [E. Dijkstra]

Jennifer Golbeck

 

Guo Guobing

 

Audun Josang

 

Maria Silvia Pini

 

Francesco Santini

 

Yue Xu

 

 

Jie Zhang

 

 
  Home Site Map